مرور برچسب

کمتر از درهم

حکم خون کمتر از یک درهم روی لباس

حکم خون کمتر از یک درهم روی لباسمسأله 856 خونی که به لباس بی آستر بریزد و به پشت آن برسد (1)، یک خون حساب می شود (2) ولی اگر پشت آن، جدا خونی شود (3)، بنا بر احتیاط واجب (4) باید هر کدام را جدا حساب نمود، پس اگر خونی که در پشت و روی…

خون حیض و استحاضه در لباس نمازگزار

خون حیض و استحاضه در لباس نمازگزارمسأله 855 اگر سر سوزنی خون حیض یا نفاس، در بدن یا لباس نمازگزار باشد نماز او باطل است و بنا بر احتیاط واجب باید خون استحاضه، در بدن یا لباس نمازگزار نباشد، ولی خونهای دیگر مثل خون بدن انسان یا خون حیوان…