وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

کفاره سقط جنین

ديه سقط جنين و نحوه پرداخت

ديه سقط جنين و نحوه پرداخت ديه سقط جنين و نحوه پرداخت1- دیه سقط جنین با توجه به میزان رشد آن در ادامه مطرح می شود. 2- سقط کردن جنین موجب ثبوت دیه بر مباشر(کسی که به صورت مستقیم عامل اصلی) سقط است؛ مادر باشد یا غیر مادر. وارث جنین مستحق…