وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

کفاره تاخیر

اگر فعلا توان پرداخت کفاره را ندارد اما بعدا بتواند بپردازد

اگر فعلا توان پرداخت کفاره را ندارد اما بعدا بتواند بپردازدمطابق نظر آيت الله خامنه اياستغفار و أداء کفارات س. در کفاره ی غیر عمد، فدیه یا کفاره ی تأخیر، اگر شخص الان فقیر باشد واستغفار کند و بعداً غنی شود، آیا مثل کفاره عمدی…

اگر قضا روزه را تا رمضان سال بعدش نگیرد

اگر قضا روزه را تا رمضان سال بعدش نگیرداگر قضای روزه ماه رمضان بر کسی واجب شد و آن شخص تا رمضان سال بعد آن را قضا نکند باید کفاره تاخیر بدهد، یعنی علاوه بر قضا یک مد طعام حدود 750 گرم گندم و جو و ... هست را باید به فقیر بدهد. در نوشتار قبل…