وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

کفاره استفراغ

مواردی که قضا و کفاره روزه واجب است

مواردی که قضا و کفاره روزه واجب استمسأله 1658 اگر در روزه رمضان عمداً قی کند یا در شب جنب شود و به تفصیلی که در مسأله 1630 گفته شد سه مرتبه بیدار شود و بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود فقط باید قضای آن روز را بگیرد و چنانچه عمداً اماله کند…