مرور برچسب

کرایه ظروف

احکام عاریه

احکام عاریه احکام عاریهمسأله 2344 عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد. مسائل اختصاصی (بهجت): مسأله 1859 در عاریه، استفاده‌هایی جایز است که عادتاً و به حسب زمان و مکان…