حکم کراوات بستن

حکم کراوات بستن كروات پرسش 38 . حكم خريدن و پوشيدن كروات براى داماد چيست؟ آيات عظام امام، خامنه اى، مكارم و نورى: اگر باعث ترويج فرهنگ غرب شود، جايز نيست. آيات عظام تبريزى، سيستانى و فاضل: براى مسلمان بهتر است، از لباسى كه باعث تشبه به غيرمسلمانان شود، اجتناب كند.[2] آيات عظام بهجت و صافى: [...]