مسافر اگر نماز شکسته را کامل بخواند

مسافر اگر نماز شکسته را کامل بخواند [مسافر نداند یا فراموش کند که باید شکسته بخواند] مسأله 1357 کسی که می داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند (1)، اگر در غیر چهار مکانی که در مسأله پیش گفته شد عمداً تمام بخواند، نمازش باطل است (2) و نیز اگر فراموش کند که [...]