مرور برچسب

کار منزل

انجام کار در منزل وظيفه كيست

انجام کار در منزل وظيفه كيست انجام کار در منزل وظيفه كيست كارهاى خانه پرسش 111 . آيا اطاعت از شوهر در انجام دادن كارهاى خانه (از قبيل آشپزى و  تميز كردن خانه و...) واجب است؟ همه مراجع: خير، از نظر شرعى انجام دادن كارهاى خانه، بر زن واجب…