مرور برچسب

کار روی زمین

احکام مزارعه چیست

احکام مزارعه چیست احکام مزارعه چیستمُزارعَه مسأله 2228 مزارعه آن است که مالک (1) با زارع به این قسم معامله کند (2) که زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد (3) (1) (فاضل)، (نوری): مزارعه آن است…