حكم ژلاتين خوراكي

حكم ژلاتين خوراكي مطابق نظر آيت الله خامنه اي ژلاتين از کشور غير مسلمان ۴۰۵. خوردن غذا و خوراكى كه حاوى ماده ژلاتين است جايز است به شرطى كه احراز شود اين ماده از استخوان گاو و يا حيوان حلال گوشت ديگرى گرفته شده است. ژلاتين مشکوک ۴۰۶. تبديل مواد حيوانى حلال گوشت [...]