مرور برچسب

چهار انگشت بسته

هم سطح بودن مکان سجده در نماز

هم سطح بودن مکان سجده در نمازمسأله 1057 جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش (1) پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد (2)، بلکه احتیاط واجب آن است که جای پیشانی او از جای انگشتانش پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد. (1)…

هم سطح بودن مکان نمازگزار

هم سطح بودن مکان نمازگزارشرط پنجم (1):اشاره آن که جای پیشانی نمازگزار از جای زانوهای او (2) بیش از چهار انگشت بسته، پست تر یا بلندتر نباشد (3) و احتیاط واجب آن است که از سر انگشتان پا هم بیشتر از این پست و بلندتر نباشد. این مسأله، در…