وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

چرک مهر

سجده بر مهر چرک دار و سیاه چه حکمی دارد

سجده بر مهر چرک دار و سیاه چه حکمی داردمسأله 1060 باید بین پیشانی و آن چه بر آن سجده می کند چیزی نباشد (1) پس اگر مهر (2) به قدری چرک باشد که پیشانی به خود مهر نرسد (3) سجده باطل است ولی اگر مثلًا رنگ مهر تغییر کرده باشد اشکال ندارد.…