مرور برچسب

پى در پى بودن حيض

پيوسته نبودن خونريزي در عادت زنان

پيوسته نبودن خونريزي در عادت زنان پى در پى بودن حيض پرسش 13 . اگر زن چند روز با فاصله خون ببيند، آيا حيض محسوب مى شود؟ همه مراجع (به جز صافى): در خون حيض شرط است كه سه روز اول آن پشت سر هم باشد. بنابراين اگر زن دو روز خون ببيند و يك روز پاك…