خمس پولی که فرزند از پدر و مادر می گیرد

خمس پولی که فرزند از پدر و مادر می گیرد خمس پول توجيبى پرسش 59 . آيا به پولى كه پدر و مادر جهت تأمين مخارج تحصيل به فرزندان مى پردازند، خمس تعلق مى گيرد؟ آيات عظام امام، خامنه اى و نورى: چنانچه به فرزندان ببخشند، خمس ندارد.[1] آيات عظام بهجت، فاضل و مكارم: اگر [...]