مرور برچسب

پوست کنده شده

کندن پوست لب چه حکمی دارد

کندن پوست لب چه حکمی دارداگر هنگام کندن پوست لب درد و سوزش داشته باشد چون روح دارد این پوست نجس است. در این حال نیازی به شستن لب نیست مگر اینکه مرطوب باشد یا پس از جدا شدن با جایی که مرطوب است برخورد نماید.پوستهای مختصر لب  مسأله 91…