مرور برچسب

پوست لب

حکم خوردن پوست لب در حال روزه

حکم خوردن پوست لب در حال روزهوارد کردن پوست لب در دهان برای روزه دار 979 - آیا وارد شدن پوستهای کنده شدهی لب در دهان، روزه را باطل میکند؟پاسخ روزه باطل نمی شود مگر عمداً آن را فرو دهد.منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله…

کندن پوست لب و غسل میت

کندن پوست لب و غسل میتمطابق نظر آيت الله سيستاني ۶پرسش: اگر پوست لب را با دست بکنیم و خون نیاید و یا اگر با درد همراه باشد و باز هم خون نیاید باید غسل مس میت کنیم یا نه؟ پاسخ: واجب نیستمنبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله…

کندن پوست لب چه حکمی دارد

کندن پوست لب چه حکمی دارداگر هنگام کندن پوست لب درد و سوزش داشته باشد چون روح دارد این پوست نجس است. در این حال نیازی به شستن لب نیست مگر اینکه مرطوب باشد یا پس از جدا شدن با جایی که مرطوب است برخورد نماید.پوستهای مختصر لب  مسأله 91…