مرور برچسب

پنج دقيقه

خواندن نماز بلافاصله پس از پخش اذان

خواندن نماز بلافاصله پس از پخش اذانملاك براي خواندن نماز صبح يقين به داخل شدن وقت است. لذا اگر كسي يقين كرد، از همان ابتداي آغاز اذان مي تواند نماز خود را شروع نمايد. اما اذاني كه از رسانه ها پخش مي شود خوبست نماز پس از حدود پنج دقيقه پس از…