حكم استفاده از پمپ آب براي وضو و غسل

حكم استفاده از پمپ آب براي وضو و غسل حكم استفاده از پمپ آب براي وضو و غسل حکم وضو و غسل با آب غصبی در نوشتار قبل مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.   مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 109: سازمان آب، نصب پمپ فشار و استفاده [...]