مرور برچسب

پس انداز مخمس

پس انداز مال خمس داده شده

پس انداز مال خمس داده شده پرسش 13 . كسى كه دو جور مال دارد و از يكديگر جدا هستند (يكى مخمس و ديگرى غيرمخمس) آيا مى تواند مخارج سال خود را تنها از مال غيرمخمس تأمين كند و مال مخمس را پس انداز كند؟ همه مراجع: آرى، اين كار جايز است. توضيح…