مرور برچسب

پرستار بچه

حکم لباس نجس مادر و پرستار بچه

حکم لباس نجس مادر و پرستار بچهمسأله 863 زنی که پرستار بچه است] اشاره مسأله 863 زنی که پرستار بچه است (1) و بیشتر از یک لباس ندارد (2)، هر گاه شبانه روزی یک مرتبه لباس خود را آب بکشد، اگر چه تا روز دیگر لباسش به بول بچه نجس شود، می تواند…