حکم لباس نجس مادر و پرستار بچه

حکم لباس نجس مادر و پرستار بچه مسأله 863 زنی که پرستار بچه است] اشاره مسأله 863 زنی که پرستار بچه است (1) و بیشتر از یک لباس ندارد (2)، هر گاه شبانه روزی یک مرتبه لباس خود را آب بکشد، اگر چه تا روز دیگر لباسش به بول بچه نجس شود، می تواند با [...]