وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

پرده بین صف

نبود حائل و دیدن صف جلو و امام جماعت

نبود حائل و دیدن صف جلو و امام جماعتمسأله 1411 اگر امام در محراب باشد (1) و کسی پشت سر او اقتدا نکرده باشد کسانی که دو طرف محراب ایستاده اند و به واسطه دیوار محراب، امام را نمی بینند نمی توانند اقتدا کنند (2)، بلکه اگر (3) کسی هم پشت سر…