وجود حائل و پرده بین صف زنان و مردان +نظر10مرجع

وجود حائل و پرده بین صف زنان و مردان [در نماز جماعت باید بین مأموم و امام پرده نباشد] مسأله 1433 - (در نماز جماعت باید بین مأموم و امام پرده و مانند آن که پشت آن دیده نمی شود فاصله نباشد (1) و هم چنین است بین انسان و مأموم دیگری که انسان به [...]