مرور برچسب

پایین به بالا

محل مسح سر و مقدار مسح در وضو

محل مسح سر و مقدار مسح در وضو محل مسح سر و مقدار مسح در وضو  مسأله 249 بعد از شستن هر دو دست باید جلوی سر را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند. (1) و لازم نیست با دست راست باشد یا از بالا به پایین مسح نماید. (2) (1) (بهجت:) اگر…

شستن صورت از پایین به بالا در وضو

شستن صورت از پایین به بالا در وضودر نوشتار قبل « شستن صورت در وضو» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 243 باید صورت را بنا بر احتیاط واجب از بالا به پایین شست (1) اگر از پایین به بالا بشوید وضو…