مرور برچسب

پاک بودن محل نماز

نجس بودن مکان نمازگزار

نجس بودن مکان نمازگزارشرط چهارم : آن که مکان نمازگزار اگر نجس است به طوری تر نباشد که رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد (2) ولی جایی که پیشانی را بر آن می گذارد اگر نجس باشد در صورتی که خشک هم باشد نماز باطل است (3) و احتیاط مستحب آن است که…