قطع خون استحاضه بين دو نماز

قطع خون استحاضه بين دو نماز قطع خون استحاضه پرسش 214 . اگر زن مستحاضه بعد از نماز ظهر يا مغرب، خونش قطع شود، آيا بايد براى نماز بعد (نماز عصر يا عشا)، دوباره كارهاى استحاضه را انجام دهد؟ همه مراجع: آرى، بايد براى نماز بعد كارهاى استحاضه را انجام دهد؛ ولى براى نمازهاى بعدى [...]