مرور برچسب

وقت روزه مستحب

زمان نيت روزه مستحبي تا چه موقع است

زمان نيت روزه مستحبي تا چه موقع است  مسأله 1553 وقت نیت روزه مستحبی از اول شب است تا موقعی که (1) به اندازه نیت کردن به مغرب وقت مانده باشد (2) که اگر تا این وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد و نیت روزه مستحبی کند روزه او…