پاک شدن و اعمال استحاضه برای اولین نماز

پاک شدن و اعمال استحاضه برای اولین نماز در نوشتار قبل «استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.  [زن مستحاضه بعد از آن که خونش قطع شد] مسأله 403 زن مستحاضه بعد از آن که خونش قطع شد، فقط برای نماز اوّلی که می‌خواند، [...]