وضو در دانشگاه و يا محل كار

وضو در دانشگاه و يا محل كار وضو در دانشگاه پرسش 39 . آيا جايز است در دانشگاه وضو بگيريم و بيرون از دانشگاه با آن نماز بخوانيم؟ همه مراجع: اگر آب دانشگاه براى خصوص وضو گرفتن در دانشگاه و نماز خواندن در آن وقف نشده، اشكال ندارد.[1] [1]. توضيح المسائل مراجع، م 267 و 268؛ [...]