مرور برچسب

وضو با آب غصبی

وضو گرفتن با آب غصبی

وضو گرفتن با آب غصبی1-در نوشتار قبل « مباح بودن آب وضو » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- اگر ظرف وضو غصبی باشد حکم دیگری دارد که باید از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.شرط سوم: آن که آب وضو مباح…

آب وضو مباح باشد

آب وضو مباح باشددر نوشتار قبل « شرایط سیزده گانه وضو مطابق نظر 10 مرجع » مطرح شد از اینجا حتما کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.شرط سوم: آن که آب وضو مباح باشد. و هم چنین بنا بر احتیاط باید فضایی که در آن وضو می‌گیرد…