مرور برچسب

وسايل كافر

نجاست اشياء مشترك بين كفار و مسلمين

 نجاست اشياء مشترك بين كفار و مسلمينس 332: آیا صندلی‏های ماشین و قطاری که مورد استفاده مشترک مسلمانان و کافران است، با این که کفّار در بعضی از مکانها بیشتر از مسلمان‏ها هستند و حرارت هوا باعث ترشح عرق و حتی سرایت رطوبت می‏شود، محکوم به…