مرور برچسب

وام دانشجويي

خمس وام دانشجویی

خمس وام دانشجویی خمس كمك هزينه پرسش 35 . آيا به پولى كه در مدت تحصيل در دانشگاه به عنوان كمك هزينه دريافت مى شود، خمس تعلق مى گيرد؟ همه مراجع: خير، خمس ندارد.تبصره 1. كمك هزينه تحصيلى وامى است كه در مدت تحصيل، به دانشجويان پرداخت مى…