غسل ميت توسط محارم چه حكمي دارد

غسل ميت توسط محارم چه حكمي دارد در نوشتار قبل « غسل میت از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. [ اگر مرد زن را و زن مرد را غسل بدهد] مسأله 559 اگر مرد، زن را و زن، مرد را (1) غسل بدهد باطل [...]