وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

هفت عضو

سجده های واجب قرآن و احکام آن

سجده های واجب قرآن و احکام آندر سجده واجب قرآن، لازم نیست تمام شرایط سجده نماز که در ادامه مطرح می شود حفظ شود، اما اینگونه نیست که شخص بتواند مهر را به پیشانی بچسباند بلکه باید سجده نماید، به گونه ای که اگر کسی مشاهده کرد بگوید در حالت…

برداشتن اعضاء از زمین هنگام ذکر سجده

برداشتن اعضاء از زمین هنگام ذکر سجده برداشتن اعضاء از زمین هنگام ذکر سجدهمسأله 1054 اگر موقعی که ذکر سجده را می گوید، یکی از هفت عضو را عمداً از زمین بردارد (1)، نماز باطل می شود (2) ولی موقعی که مشغول گفتن ذکر نیست، اگر غیر پیشانی جاهای…

سجده و احکام آن

سجده و احکام آن   مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه ايس 489: سجده و تيمم بر سيمان و موزائيک چه حکمى دارد؟ ج: سجده و تيمم بر آن دو اشکال ندارد. اگرچه احوط ترک تيمم بر سيمان و موزائيک است. س 490: آيا گذاشتن دستها هنگام نماز…