مرور برچسب

هزینه درمان

حکم مطالبه هزینه های درمان علاوه بر دیه

حکم مطالبه هزینه های درمان علاوه بر دیهمطالبه هزینه های درمان از جانی علاوه بر دیه 816 - آیا در صورت ثابت شدن دیه، علاوه بر آن می توان هزینه هایی مثل طول درمان و هزینه های بیمارستان و... را از جانی مطالبه کرد؟پاسخ چنانچه درمان کامل،…