مرور برچسب

هزينه تحصيل

آيا هزينه تحصيل زن جزء نفقه است

آيا هزينه تحصيل زن جزء نفقه است هزينه تحصيل پرسش 14 . آيا مخارج تحصيل زن بر عهده شوهر و جزء نفقه واجب است؟ همه مراجع: مخارج تحصيل، جزء نفقه واجب نيست.آموزش علمى و هنرى پرسش 15 . اگر زن به آموزش هاى مختلف علمى و هنرى نياز داشته باشد، …