مرور برچسب

هدیه دادن قرآن

دادن قرآن به کافر چه حکمی دارد

دادن قرآن به کافر چه حکمی داردمسأله 139 احتیاط واجب آن است که از دادن قرآن به کافر خودداری کنند و اگر قرآن دست اوست در صورت امکان از او بگیرند. (اراکی، گلپایگانی، صافی:) مسأله دادن قرآن به کافر (صافی: اگر هتک و توهین شمرده شود و یا در…