ساخت سردیس و مجسمه نیم تنه

ساخت سردیس و مجسمه نیم تنه در نوشتار قبل «حکم ساخت و خرید و فروش مجسمه از نظر مراجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. حضرت آیت الله مکارم شیرازی  ساختن مجسمه نیم تنه [مجسمه سازی] پرسش : آیا ساختن مجسمه نیم تنه در حکم مجسمه کامل است؟ پاسخ [...]