نیت نماز چگونه باید باشد

نیت نماز چگونه باید باشد [ انسان باید نماز را به نیت قربت انجام دهد] مسأله 943 انسان باید نماز را به نیت قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم (1) به جا آورد، و لازم نیست نیت را از قلب خود بگذراند یا مثلًا به زبان بگوید که چهار رکعت نماز ظهر می خوانم [...]