وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نیت نماز عشا

تغییر نیت نماز عشا به مغرب

تغییر نیت نماز عشا به مغربمسأله 759 اگر در نماز عشا، پیش از رکوع رکعت چهارم (1) شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه (2)، چنانچه وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، نصف شب می شود (3)، باید به نیّت عشا نماز را تمام کند (4) و اگر…