وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نگاه در خواستگاري

احكام نگاه در خواستگاري و حد پوشش دختر نظر 10مرجع

احكام نگاه در خواستگاري و حد پوشش دختر احكام نگاه در خواستگاري و حد پوشش دختر نگاه خواستگارى پرسش 10 . مرد تا چه اندازه مى تواند به بدن زن، هنگام خواستگارى نگاه كند (البته با رعايت شرايط خاص خود)؟آيات عظام امام، خامنه اى و فاضل: مى تواند…