وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نگاه به شاگرد

نگاه استاد و شاگرد نامحرم

نگاه استاد و شاگرد نامحرم نگاه به استاد پرسش 13. حكم نگاه پيوسته به صورت استاد زن، در هنگام درس چيست؟ همه مراجع (به جز صافى): اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد. آيه اللّه  صافى: بدون قصد لذت نيز بنابر احتياط واجب جايز…