نگاه استاد و شاگرد نامحرم

نگاه استاد و شاگرد نامحرم نگاه به استاد پرسش 13. حكم نگاه پيوسته به صورت استاد زن، در هنگام درس چيست؟ همه مراجع (به جز صافى): اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد.[1] آيه اللّه  صافى: بدون قصد لذت نيز بنابر احتياط واجب جايز نيست؛ ولى اگر نگاه اتفاقى باشد، اشكال [...]