نگاه به نامحرم از داخل آینه

نگاه به نامحرم از داخل آینه نگاه از آينه پرسش 7. آيا نگاه به موهاى زن نامحرم، از داخل آينه جايز است؟ همه مراجع: خير، جايز نيست. تبصره. حكم نگاه از آينه، شيشه، آب صاف و مانند آن، با عكس و فيلم زن تفاوت دارد. نگاه از داخل آينه به زن نامحرم جايز نيست؛ ولى [...]