مرور برچسب

نگاه به آینه

نگاه به نامحرم از داخل آینه

نگاه به نامحرم از داخل آینه نگاه از آينه پرسش 7. آيا نگاه به موهاى زن نامحرم، از داخل آينه جايز است؟ همه مراجع: خير، جايز نيست.تبصره. حكم نگاه از آينه، شيشه، آب صاف و مانند آن، با عكس و فيلم زن تفاوت دارد. نگاه از داخل آينه به زن…