حكم ديدن خون قبل از بلوغ دختر

حكم ديدن خون قبل از بلوغ دختر  [خونی که دختر پیش از تمام شدن نُه سال می‌بیند] مسأله 436 خونی که دختر، پیش از تمام شدن نُه سال (1) و زن، بعد از یائسه شدن می‌بیند حیض نیست (2). (1) (زنجانی، فاضل:) نُه سال قمری.. (2) (مکارم:) و اگر مربوط به زخم و جراحتی نباشد، [...]