امر به معروف و نهی از منکر مطابق نظر آیت الله خامنه ای

امر به معروف و نهی از منکر مطابق نظر آیت الله خامنه ای امر به معروف و نهی از منکر مطابق نظر آیت الله خامنه ای مطابق نظر آيت الله خامنه اي امر به معروف و نهی از منکر شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر س 1053: اگر امر به معروف و [...]