حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم

حکم نماز خواندن زن و مرد در کنار هم   [باید زن عقب تر از مرد بایستد] مسأله 886 بنا بر احتیاط مستحب باید زن عقب تر از مرد بایستد و جای سجده او از جای ایستادن مرد کمی عقب تر باشد. (گلپایگانی، صافی:) مسأله مکروه است زن در نماز جلوتر از مرد یا مُحاذی [...]