ازدواج با بى  نماز چگونه است

ازدواج با بى  نماز چگونه است ازدواج با بى نماز پرسش 166 . آيا ازدواج با شخصى كه نماز نمى خواند، جايز است؟ همه مراجع: ازدواج با او جايز است؛ ولى كراهت دارد.[1] تبصره. ازدواج با فرد فاسق كراهت دارد و كسى كه نماز نمى خواند، مصداق بارز فسق شمرده مى شود. [1]. امام، نورى، مكارم و فاضل، العروه الوثقى، [...]