مرور برچسب

نماز قضای زن مستحاضه

خواندن نماز قضا در حال استحاضه

خواندن نماز قضا در حال استحاضهدر نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. مستحاضه و نماز قضا پرسش 210 . آيا زن مستحاضه مى تواند نماز قضا بخواند؟ آيا براى…