مرور برچسب

نماز غفیله

نماز غفیله چیست و چگونه خوانده می شود

نماز غفیله چیست و چگونه خوانده می شودنماز غفیلهمسأله 775 یکی از نمازهای مستحبّی نماز غفیله است (1) که بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود. (و وقت آن بعد از نماز مغرب است تا وقتی که سرخی طرف مغرب از بین برود (2)) و در رکعت اوّل آن ، بعد از…