وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

نماز ظهر

زمان نماز جمعه

زمان نماز جمعهدر نوشتار قبل چگونگی انجام نماز جمعه مطرح شد از اینجا کلیک کنید و بخوانید.مسأله 733 نماز جمعه مسأله 733 در روز جمعه انسان می تواند به جای نماز ظهر دو رکعت نماز جمعه بخواند (1)، ولی احتیاط مستحب ّ آن است که اگر نماز جمعه…

خواندن نماز ظهر اول وقت در روز جمعه

خواندن نماز ظهر اول وقت در روز جمعهوقت نماز فراداى ظهر و عصر روز جمعه س: در صورتى كه بخواهيم در روز جمعه نماز ظهر و عصر خود را به صورت فرادا در منزل بخوانيم آيا بايد صبر كنيم تا نماز جمعه تمام شود يا اينكه مى‌توانيم در اول وقت نماز…